Matayoshi Kobudo Kata


.

 

 

 

 

 

 

Bo
Shushi no Kun
Choun no Kun
Chikin (Tsuken) no Kun
Sakugawa no Kun
Shishi no Kun

Sai
Nicho Sai
Sancho Sai
Shinbaru no Sai

Tunkua
Tunkua Dai Ichi
Tunkua Dai Ni

Nunchaku
Nunchaku no Kata

Nunti Bo
Nunti no Kata

Eku
Chikin Akachu no Eku Di

Kuwa
Kuwa no Kata

Tinbe & Nata
Tinbe no Kata

Kama
Kama no Kata

Sansetsukon
Sansetsukon no Kata

Suruchin
Suruchin no Kata